سرور مجازی SSD ایران

سرور مجازی SSD ایران - پلن 1
 • 30 گیگ فضای SSD
 • یک هسته 2.4GHz پردازنده
 • 1 گیگابایت رم
 • 1 عدد آیپی
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد DDoS Protection
 • VMWare ESXI مجازی ساز
 • 1Gbps آپلینک
 • آسیاتک دیتاسنتر
سرور مجازی SSD ایران - پلن 2
 • 30 گیگ فضای SSD
 • یک هسته 2.4GHz پردازنده
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 عدد آیپی
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد DDoS Protection
 • VMWare ESXI مجازی ساز
 • 1Gbps آپلینک
 • آسیاتک دیتاسنتر
سرور مجازی SSD ایران - پلن 3
 • 40 گیگ فضای SSD
 • دو هسته 2.4GHz پردازنده
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 عدد آیپی
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد DDoS Protection
 • VMWare ESXI مجازی ساز
 • 1Gbps آپلینک
 • آسیاتک دیتاسنتر
سرور مجازی SSD ایران - پلن 4
 • 50 گیگ فضای SSD
 • دو هسته 2.4GHz پردازنده
 • 3 گیگابایت رم
 • 1 عدد آیپی
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد DDoS Protection
 • VMWare ESXI مجازی ساز
 • 1Gbps آپلینک
 • آسیاتک دیتاسنتر
سرور مجازی SSD ایران - پلن 5
 • 50 گیگ فضای SSD
 • سه هسته 2.4GHz پردازنده
 • 3 گیگابایت رم
 • 1 عدد آیپی
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد DDoS Protection
 • VMWare ESXI مجازی ساز
 • 1Gbps آپلینک
 • آسیاتک دیتاسنتر
سرور مجازی SSD ایران - پلن 6
 • 80 گیگ فضای SSD
 • سه هسته 2.4GHz پردازنده
 • 4 گیگابایت رم
 • 1 عدد آیپی
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد DDoS Protection
 • VMWare ESXI مجازی ساز
 • 1Gbps آپلینک
 • آسیاتک دیتاسنتر
سرور مجازی SSD ایران - پلن 7
 • 80 گیگ فضای SSD
 • چهار هسته 2.4GHz پردازنده
 • 5 گیگابایت رم
 • 1 عدد آیپی
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد DDoS Protection
 • VMWare ESXI مجازی ساز
 • 1Gbps آپلینک
 • آسیاتک دیتاسنتر
سرور مجازی SSD ایران - پلن 8
 • 100 گیگ فضای SSD
 • پنج هسته 2.4GHz پردازنده
 • 6 گیگابایت رم
 • 1 عدد آیپی
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد DDoS Protection
 • VMWare ESXI مجازی ساز
 • 1Gbps آپلینک
 • آسیاتک دیتاسنتر
سرور مجازی SSD ایران - پلن 9
 • 200 گیگ فضای SSD
 • شش هسته 2.4GHz پردازنده
 • 8 گیگابایت رم
 • 1 عدد آیپی
 • نامحدود پهنای باند
 • دارد DDoS Protection
 • VMWare ESXI مجازی ساز
 • 1Gbps آپلینک
 • آسیاتک دیتاسنتر