سرور اختصاصی ایران

سرور اختصاصی ایران - پلن 1
 • E3-1240v2 پردازنده
 • ۱۶GB DDR3 رم
 • ۱x1TB Enterprise هارد
 • ۳TB پهنای باند / ماهیانه
 • 5 آی‌پی اختصاصی
 • ۱Gbps پورت
 • مرکز داده آسیاتک موقعیت سرور
 • بلی دسترسی کامل مدیریتی
سرور اختصاصی ایران - پلن 2
 • x5570 پردازنده
 • ۳۲GB DDR3 رم
 • ۱x1TB Enterprise هارد
 • ۳TB پهنای باند / ماهیانه
 • 5 آی‌پی اختصاصی
 • ۱Gbps پورت
 • مرکز داده آسیاتک موقعیت سرور
 • بلی دسترسی کامل مدیریتی
سرور اختصاصی ایران - پلن 3
 • ۲×۵۵۷۰ پردازنده
 • ۴۸GB DDR3 رم
 • ۱x1TB Enterprise هارد
 • ۶TB پهنای باند / ماهیانه
 • 5 آی‌پی اختصاصی
 • ۱Gbps پورت
 • مرکز داده آسیاتک موقعیت سرور
 • بلی دسترسی کامل مدیریتی
سرور اختصاصی ایران - پلن 4
 • ۲×۵۵۷۰ پردازنده
 • ۶۴GB DDR3 رم
 • ۲x1TB Enterprise هارد
 • ۶TB پهنای باند / ماهیانه
 • 5 آی‌پی اختصاصی
 • ۱Gbps پورت
 • مرکز داده آسیاتک موقعیت سرور
 • بلی دسترسی کامل مدیریتی
سرور اختصاصی ایران - پلن 5
 • ۲×۵۶۷۰ پردازنده
 • ۹۶GB DDR3 رم
 • ۲x1TB Enterprise هارد
 • ۱۰TB پهنای باند / ماهیانه
 • 5 آی‌پی اختصاصی
 • ۱Gbps پورت
 • مرکز داده آسیاتک موقعیت سرور
 • بلی دسترسی کامل مدیریتی
سرور اختصاصی ایران - پلن 6
 • ۲×۵۶۷۰ پردازنده
 • ۱۲۸GB DDR3 رم
 • ۴x1TB Enterprise هارد
 • ۱۰TB پهنای باند / ماهیانه
 • 5 آی‌پی اختصاصی
 • ۱Gbps پورت
 • مرکز داده آسیاتک موقعیت سرور
 • بلی دسترسی کامل مدیریتی