هاست دانلود خارج کشور

هاست دانلود خارج کشور - پلن 1
 • 100 گیگابایت فضا
 • 1 ترابایت پهنای باند
 • نامحدود پهنای باند داخلی
 • hetzner - آلمان دیتاسنتر
 • 10 اتصالات همزمان
 • نامحدود پارک دامین
هاست دانلود خارج کشور - پلن 2
 • 500 گیگابایت فضا
 • 2 ترابایت پهنای باند
 • نامحدود پهنای باند داخلی
 • hetzner - آلمان دیتاسنتر
 • 10 اتصالات همزمان
 • نامحدود پارک دامین
هاست دانلود خارج کشور - پلن 3
 • 1 ترابایت فضا
 • 5 ترابایت پهنای باند
 • نامحدود پهنای باند داخلی
 • hetzner - آلمان دیتاسنتر
 • 10 اتصالات همزمان
 • نامحدود پارک دامین
هاست دانلود خارج کشور - پلن 4
 • 2 ترابایت فضا
 • 10 ترابایت پهنای باند
 • نامحدود پهنای باند داخلی
 • hetzner - آلمان دیتاسنتر
 • 10 اتصالات همزمان
 • نامحدود پارک دامین
هاست دانلود خارج کشور - پلن 5
 • 5 ترابایت فضا
 • 15 ترابایت پهنای باند
 • نامحدود پهنای باند داخلی
 • hetzner - آلمان دیتاسنتر
 • 10 اتصالات همزمان
 • نامحدود پارک دامین
هاست دانلود خارج کشور - پلن 6
 • 10 ترابایت فضا
 • 20 ترابایت پهنای باند
 • نامحدود پهنای باند داخلی
 • hetzner - آلمان دیتاسنتر
 • 10 اتصالات همزمان
 • نامحدود پارک دامین