هاست ویندوز حرفه ای ایران

هاست ویندوز SSD ایران پلن 1
 • ۱۰۰MB فضا
 • ۴GB پهنای باند
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • دارد بکآپ گیری ابری
 • دارد SQL Server Enterprise
 • دارد APP Pool اختصاصی
 • Plesk کنترل پانل
 • نامحدود پارک دامین
 • 2 ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • 1 اکانت FTP
 • 5 اکانت ایمیل
 • 1 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
هاست ویندوز SSD ایران پلن 2
 • ۲۵۰MB فضا
 • ۸GB پهنای باند
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • دارد بکآپ گیری ابری
 • دارد SQL Server Enterprise
 • دارد APP Pool اختصاصی
 • Plesk کنترل پانل
 • نامحدود پارک دامین
 • 5 ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • 5 اکانت FTP
 • 10 اکانت ایمیل
 • 2 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
هاست ویندوز SSD ایران پلن 3
 • ۵۰۰MB فضا
 • ۱۵GB پهنای باند
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • دارد بکآپ گیری ابری
 • دارد SQL Server Enterprise
 • دارد APP Pool اختصاصی
 • Plesk کنترل پانل
 • نامحدود پارک دامین
 • 10 ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • 15 اکانت FTP
 • 20 اکانت ایمیل
 • 4 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
هاست ویندوز SSD ایران پلن 4
 • ۱GB فضا
 • ۲۰GB پهنای باند
 • ندارد دامنه ملی رایگان
 • دارد بکآپ گیری ابری
 • دارد SQL Server Enterprise
 • دارد APP Pool اختصاصی
 • Plesk کنترل پانل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 6 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • ندارد گواهینامه SSL رایگان
هاست ویندوز SSD ایران پلن 5
 • 5GB فضا
 • ۲۵GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • دارد بکآپ گیری ابری
 • دارد SQL Server Enterprise
 • دارد APP Pool اختصاصی
 • Plesk کنترل پانل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 8 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
هاست ویندوز SSD ایران پلن 6
 • 10GB فضا
 • 150GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • دارد بکآپ گیری ابری
 • دارد SQL Server Enterprise
 • دارد APP Pool اختصاصی
 • Plesk کنترل پانل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 8 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
هاست ویندوز SSD ایران پلن 7
 • 20GB فضا
 • 400GB پهنای باند
 • دارد دامنه ملی رایگان
 • دارد بکآپ گیری ابری
 • دارد SQL Server Enterprise
 • دارد APP Pool اختصاصی
 • Plesk کنترل پانل
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ساب دامین
 • 1 تعداد سایت
 • نامحدود اکانت FTP
 • نامحدود اکانت ایمیل
 • 8 پایگاه داده
 • اختیاری آیپی اختصاصی
 • دارد گواهینامه SSL رایگان