میزبانی وب لینوکس حرفه ای خارج کشور

هاست لینوکس SSD خارج کشور پلن 1
 • 100 مگابایت فضا
 • 3 گیگابایت پهنای باند
 • ندارد دامنه اضافه
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 1 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • cPanel کنترل پنل
 • دیتاسنتر Hetzner آلمان محل سرور
هاست لینوکس SSD خارج کشور پلن 2
 • 500 مگابایت فضا
 • 15 گیگابایت پهنای باند
 • 1 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • cPanel کنترل پنل
 • دیتاسنتر Hetzner آلمان محل سرور
هاست لینوکس SSD خارج کشور پلن 3
 • 1 گیگابایت فضا
 • 30 گیگابایت پهنای باند
 • 2 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • cPanel کنترل پنل
 • دیتاسنتر Hetzner آلمان محل سرور
هاست لینوکس SSD خارج کشور پلن 4
 • 2.5 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • ندارد دامنه اضافه
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • cPanel کنترل پنل
 • دیتاسنتر Hetzner آلمان محل سرور
هاست لینوکس SSD خارج کشور پلن 5
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • cPanel کنترل پنل
 • دیتاسنتر Hetzner آلمان محل سرور
هاست لینوکس SSD خارج کشور پلن 6
 • 7.5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 4 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • cPanel کنترل پنل
 • دیتاسنتر Hetzner آلمان محل سرور
هاست لینوکس SSD خارج کشور پلن 7
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 4 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • cPanel کنترل پنل
 • دیتاسنتر Hetzner آلمان محل سرور
هاست لینوکس SSD خارج کشور پلن 8
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • cPanel کنترل پنل
 • دیتاسنتر Hetzner آلمان محل سرور