میزبانی وب لینوکس حرفه ای در ایران

هاست لینوکس SSD ایران پلن 1
 • 100 مگابایت فضا
 • 3 گیگابایت پهنای باند
 • ندارد دامنه اضافه
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • 1 عدد تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • دیتاسنتر آسیاتک - تهران محل سرور
هاست لینوکس SSD ایران پلن 2
 • 500 مگابایت فضا
 • 15 گیگابایت پهنای باند
 • 1 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • دیتاسنتر آسیاتک - تهران محل سرور
هاست لینوکس SSD ایران پلن 3
 • 1 گیگابایت فضا
 • 30 گیگابایت پهنای باند
 • 2 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • دیتاسنتر آسیاتک - تهران محل سرور
هاست لینوکس SSD ایران پلن 4
 • 2.5 گیگابایت فضا
 • 50 گیگابایت پهنای باند
 • ندارد دامنه اضافه
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • دیتاسنتر آسیاتک - تهران محل سرور
هاست لینوکس SSD ایران پلن 5
 • 5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 3 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • دیتاسنتر آسیاتک - تهران محل سرور
هاست لینوکس SSD ایران پلن 6
 • 7.5 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 4 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • دیتاسنتر آسیاتک - تهران محل سرور
هاست لینوکس SSD ایران پلن 7
 • 10 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 4 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • دیتاسنتر آسیاتک - تهران محل سرور
هاست لینوکس SSD ایران پلن 8
 • 20 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 10 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • دیتاسنتر آسیاتک - تهران محل سرور
هاست لینوکس SSD ایران پلن 9
 • 40 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 20 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • دیتاسنتر آسیاتک - تهران محل سرور
هاست لینوکس SSD ایران پلن 10
 • 60 گیگابایت فضا
 • نامحدود پهنای باند
 • 30 عدد دامنه اضافه
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد ایمیل
 • نامحدود تعداد دیتابیس
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • DirectAdmin کنترل پنل
 • دیتاسنتر آسیاتک - تهران محل سرور