گواهینامه SSL

گواهینامه PositiveSSL
 • ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال تعرفه دوساله
 • ۱٫۶۰۰٫۰۰۰ ريال تعرفه سه ساله
 • نامحدود تعداد Reissue
 • آمریکا شرکت صادر کننده
 • یک دامنه تعداد دامنه
 • دارد صدور آنی
 • ندارد پشتیبانی از دامنه IR
 • ندارد پشتیبانی از ساب دامین نامحدود
 • ندارد آدرس بار سبز
 • ندارد نیاز به ارسال مدارک برای صدور
گواهینامه PositiveSSL Wildcard
 • ۸٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال تعرفه دو سال
 • ۱۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال تعرفه سه سال
 • نامحدود تعداد Reissue
 • آمریکا شرکت صادر کننده
 • یک دامنه تعداد دامنه
 • دارد صدور آنی
 • ندارد پشتیبانی از دامنه IR
 • دارد پشتیبانی از ساب دامین نامحدود
 • ندارد آدرس بار سبز
 • ندارد نیاز به ارسال مدارک برای صدور
گواهینامه شخصی - لهستان - IR
 • 2٫38۰٫۰۰۰ ريال تعرفه دو سال
 • 3.۵7۰٫۰۰۰ ريال تعرفه سه سال
 • نامحدود تعداد Reissue
 • لهستان شرکت صادر کننده
 • یک دامنه تعداد دامنه
 • دارد صدور آنی
 • دارد پشتیبانی از دامنه IR
 • ندارد پشتیبانی از ساب دامین نامحدود
 • ندارد آدرس بار سبز
 • ندارد نیاز به ارسال مدارک برای صدور
گواهینامه شخصی Wildcard - لهستان - IR
 • 6٫20۰٫۰۰۰ ريال تعرفه دو سال
 • 9.30۰٫۰۰۰ ريال تعرفه سه سال
 • نامحدود تعداد Reissue
 • لهستان شرکت صادر کننده
 • یک دامنه تعداد دامنه
 • دارد صدور آنی
 • دارد پشتیبانی از دامنه IR
 • دارد پشتیبانی از ساب دامین نامحدود
 • ندارد آدرس بار سبز
 • ندارد نیاز به ارسال مدارک برای صدور
گواهینامه شرکتی - لهستان - IR
 • 6٫20۰٫۰۰۰ ريال تعرفه دو سال
 • 9.30۰٫۰۰۰ ريال تعرفه سه سال
 • نامحدود تعداد Reissue
 • لهستان شرکت صادر کننده
 • یک دامنه تعداد دامنه
 • دارد صدور آنی
 • دارد پشتیبانی از دامنه IR
 • ندارد پشتیبانی از ساب دامین نامحدود
 • ندارد آدرس بار سبز
 • دارد نیاز به ارسال مدارک برای صدور
گواهینامه EV
 • ندارد تعرفه دو سال
 • ندارد تعرفه سه سال
 • نامحدود تعداد Reissue
 • لهستان شرکت صادر کننده
 • یک دامنه تعداد دامنه
 • ندارد صدور آنی
 • دارد پشتیبانی از دامنه IR
 • ندارد پشتیبانی از ساب دامین نامحدود
 • دارد آدرس بار سبز
 • دارد نیاز به ارسال مدارک برای صدور