لایسنس DirectAdmin

لایسنس دایرکت ادمین - ماهانه
  • یک ماه محدودیت زمانی
  • 2 بار در سال تعداد Reissue
  • 490.000 (اختیاری) نصب
لایسنس دایرکت ادمین - دایمی
  • یک ماه محدودیت زمانی
  • 3 بار در سال تعداد Reissue
  • 490.000 (اختیاری) نصب